Överförmyndare - överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare/ överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

I Sölvesborgs kommun finns en överförmyndarnämnd som består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Nämnden sammanträder vid behov.

Det är kommunfullmäktige som utser överförmyndare/överförmyndarnämnd.

Ärenden handläggs av en tjänsteman.

Tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnden är länsstyrelsen.

Förmyndare
är en person som företräder barn under 18 år. Normalt är en eller båda föräldrarna barnets förmyndare. När barns tillgångar överstiger åtta basbelopp ska förmyndarna inom en månad lämna in en förteckning över den underåriges tillgångar till överförmyndarnämnden.

God man
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan en god man utses för honom/henne.

En god man är beroende av huvudmannens samtycke när han/hon utför sitt uppdrag. Ibland kan huvudmannens tillstånd hindra att samtycke inhämtas.

God man för ensamkommande barn
Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet (Hem för Vård och Boende).

Förvaltare
Om godmanskap inte är tillräckligt – den hjälpbehövande saknar insikt om sin situation och riskerar att fara illa eller bli utnyttjad – kan förvaltare utses.

Förvaltare behöver inte inhämta den enskildes samtycke till rättshandlingar.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Besöksadress:
Repslagaregatan 1
Stadshuset, våning 2

Expeditionstider:
Helgfria måndagar
kl. 13.00 - 15.00 
Helgfria torsdagar
kl. 09.00 - 12.00.
(Annan tid efter överenskommelse)

Överförmyndarenheten
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg
Telefax: 0456-156 45

Överförmyndarenhetens
handläggare:
Ida Svensson
0456-81 60 45
ida.svensson@solvesborg.se

Johanna Svensson
0456-81 60 43
johanna.svensson@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-27 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »