Vårdnad, umgänge och boende

Barns rättsliga ställning har varit reglerad i lagar som härstammar från åren 1917-1920. Under 1970-talet har betydande lagändringar gjorts för att stärka barns rättsliga ställning. 1970 ändrades ärvdabalken så att barn till ogift mor, fött efter den 1 januari 1970, fick full arvsrätt efter sin far och dennes släkt. Genom en ändring av vårdnads-reglerna 1974 fick ogifta fäder större möjlighet än tidigare att få vårdnaden om sitt barn. 1976 togs begreppen "barn inom äktenskap" och "barn utom äktenskap" bort ur lagstiftningen. Arbetet på att förstärka barns rättsliga ställning har sedan dess fortsatt. 1977 föreslogs att ett förbud mot aga skulle införas i föräldrabalken, vilket trädde i kraft 1 juli 1979. Ändringar har därefter skett för att stärka barnperspektivet senast 1 oktober 1998. Barnets bästa har skrivits in som en portalparagraf i FB. Det finns numera möjlighet att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja om det är till barnets bästa. Man kan även reglera boendet under gemensam vårdnad vilket inte var möjligt tidigare.

 

Reglerna för vårdnad, umgänge och boende finns i sjätte och tjugoförsta kapitlet i FB.

Det finns vissa grundläggande begrepp inom vårdnad:

  • Gemensam vårdnad, där båda föräldrarna har ett juridiskt ansvar att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Att barnet behandlas med aktning för sin person och egenart och att det inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (FB 6:1). När föräldrarna är gifta med varandra är gemensam vårdnad obligatorisk. Skulle föräldrarna skiljas fortsätter vårdnaden att vara gemensam såvida inte endera av föräldrarna begär att den skall upplösas via tingsrätt eller genom avtal hos socialnämnden. Föräldrar som inte är gifta med varandra kan ändå ha gemensam vårdnad.

     

  • Ensam vårdnad, innebär att det är en av föräldrarna som har det juridiska ansvaret och den andra är umgängesförälder. Hur umgänget ser ut kommer föräldrarna överens om efter eget gottfinnande. Skulle inte föräldrarna enas om det finns det möjlighet att avgöra frågan i en tingsrätt.

  • Faktisk vård; Den dagliga vård barnet får av den person den bor hos, oberoende av om den personen har den juridiska vårdnaden om barnet eller inte. Det kan vara en biologisk förälder, men det kan också vara en familjehemsförälder.

  • Delad vård; Föräldrar, som bor på skilda håll och har gemensam vårdnad, har barnet växelvis boende hos sig.

Umgänge

I 6 kap 15§ första stycket FB har barnets vårdnadshavare ålagts ett ansvar för att barnets behov av umgänge med den andre föräldern så långt möjligt tillgodoses. Problem kan ibland uppstå i umgänget mellan barn och en förälder som inte har vårdnaden. Problemen kan bero i huvudsak på vårdnadshavaren, på barnet eller på den förälder som inte har vårdnaden. Lagstiftaren ser allvarligt på om en vårdnadshavare försvårar eller omöjligör ett umgänge. Eftersom umgänget i första hand skall tillgodose barnets behov av den andra föräldern skall hänsyn i rimlig utsträckning tas till barnets önskemål.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Familjerätt
Cura Individutveckling

Rådgivningstelefon
Telefon: 0721-61 32 30
Måndag-torsdag kl. 09:00-12:00

För kontaktuppgifter till familjerättssekreterare, tryck HÄR.

www.curaindivid.se

Besöksadress:
Länsmansvägen 3
Karlshamn

Postadress:
Cura Familjerätt
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-21 Ansvarig: Hanna Albin
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »