Folkhälsoarbete

Hälsa och trygghet hör till de viktigaste grundstenarna i vårt välfärdssamhälle.

I Sölvesborgs kommun pågår ett utvecklingsarbete, där man på flera olika nivåer och med olika aktörer bedriver folk-hälsoarbetet. Kommunen har tillsammans med Landstinget bildat ett hälsoråd.

Bakgrund

Folkhälsan har stadigt förbättrats i Sverige på så vis att människor lever allt längre. Samtidigt ser man en oroväckande ökning av den psykiska ohälsan, missbruk och sjukskrivningar. I syfte att förebygga ohälsa och utforma nationella mål för hälsoutvecklingen bildades 1997 den Nationella folkhälsokommittén på regeringens uppdrag. Kommittén har en bred samansättning med företrädare för alla riksdagspartier, kommun- och landstingsförbunden, statliga myndigheter, fackliga organisationer, forskarvärlden med flera.

 

År 2000 överlämnade kommittén sitt tredje och därmed sitt slutbetänkande till socialdepartementet, vilket resulterat i regeringspropositionen 2002/03:35, Mål för folkhälsan. Genom denna proposition vill regeringen förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Propositionen omfattar elva målområden. På Statens folkhälsoinstituts hemsida www.fhi.se kan du läsa mer om målen för folkhälsan.

Målområden

1: Delaktighet och inflytande i samhället
2: Ekonomisk och social trygghet
3: Trygga och goda uppväxtvillkor
4: Ökad hälsa i arbetslivet
5: Sunda och säkra miljöer och produkter
6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7: Gott skydd mot smittspridning
8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
9: Ökad fysisk aktivitet
10: Goda matvanor och säkra livsmedel
11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

 

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Samordnare
Vakant

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-01-26 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »