Bygga

Funderar du på att bygga nytt? Här hittar du värdefull information om du ska bygga hus i Sölvesborgs kommun. 

Lediga kommunala tomter hittar du i menyn till vänster. Du kan även fylla i din ansökan till tomtkö direkt på webben.  

Under Planerade områden ser du var kommunen planerar att exploatera i framtiden. Dessutom kan du se en del områden som planeras på privat initiativ.

I Relaterat-rutan till höger hittar du regler och priser för kommunala villatomter i Sölvesborgs kommun.

För att nya hus och vägar inte ska drabbas av översvämningar i framtiden har Länsstyrelsen beslutat om säkerhetsnivåer för byggande. Klimatförändringarna leder till stigande havsnivåer och kraftigare högvattenflöden i vattendrag. Det gör att större områden kommer att översvämmas vid högvattentillfällen i framtiden. Säkerhetsnivåerna är framtagna för att utveckla ett robust samhälle som fungerar väl även vid högvatten i framtida klimat.

Lov och anmälningsplikt

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

 • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov
 • åtgärder som kräver anmälan och
 • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan

Bygglov

 • vanligtvis krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar i en byggnad.
 • Byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål
 • Om byggnaden ligger inom område med detaljplan ska bygglov sökas om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt
 • Bygglov krävs även för anläggningar, t.ex. upplag, murar och plank, fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter mm.
 • Inom område med detaljplan krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar

Rivningslov

 • byggnader som ligger inom område med detaljplan och ska rivas krävs att rivningslov söks, gäller alla byggnader
 • för att riva ett bostadshus utanför område med detaljplan ska anmälan lämnas in till byggnadsnämnden

Marklov

 • inom område med detaljplan krävs det marklov för väsentlig höjning eller sänkning av marknivån
 • marklov kan även krävas för trädfällning

Anmälan

 • en åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är ändring av byggnadens konstruktion eller planlösning, installation eller ändring av t ex eldstäder och skorstenar eller väsentlig ändring av ventilation, vatten- och avloppsinstallationer eller brandskydd

Anmälan krävs även för

 • bygga ett eller flera så kallade Attefallshus, den sammanlagda ytan får vara maximalt 25 kvm. Den högsta nockhöjden får vara maximalt 4,0 meter. Byggnaden får användas som självständig bostad, så kallad komplementbostad eller som garage, carport, gäststuga m m
 • göra en tillbyggnad med högst 15 kvm bruttoarea
 • anmälan krävs för att bygga högst två takkupor om byggnadens bärande konstruktion berörs
 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars godkännande. Avståndet till väg och allmän platsmark ska vara 4,5 meter. Inom område med strandskydd ska dispens från strandskyddsbestämmelserna sökas. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker vad som gäller. Innan byggnadsarbetena påbörjas ska du ha fått startbesked.

Bygglovsbefriad skyddad uteplats

 • anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Planket/muren ska placeras inom 3,6 meter från huset och får inte vara högre än 1,8 meter
 • bygga en eller flera skärmtak. Sammanlagda arean på skärmtaken får inte överskrida 15 kvm
 • skärmtaket kan vara över en uteplats vid en bostad eller över altan, balkong eller entré
 • ska placeras minst 4,5 meter från grannens gräns. De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs det inte heller bygglov. Det krävs alltid bygglov om avståndet till gata, väg eller park är mindre än 4,5 meter.
 • Bygglov krävs alltid för att bygga ett plank mellan tomterna. 

Bygglovsbefriad komplementbyggnad s k friggebod

 • bygga en eller flera komplementbyggnader i nära anslutning till en- eller tvåbostadshuset
 • den sammanlagda ytan får vara maximalt 15 kvm
 • nockhöjd får vara maximalt 3,0 meter, räknat från medelmarknivån
 • ska placeras minst 4,5 meter från grannens gräns. De grannar som berörs kan medge att friggeboden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs det inte heller bygglov. Det krävs alltid bygglov om avståndet till gata, väg eller park är mindre än 4,5 meter.
 • Ingen anmälan krävs. Inom område med strandskydd ska dispens från strandskyddsbestämmelserna sökas.

Fasadändring

 • För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Ring alltid till stadsarkitektavdelningen för att få reda på vad som gäller för din fastighet

Byggherrens (sökande) ansvar

 • Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller.
 • Som byggherre ansvarar du för att nödvändiga tillstånd har erhållits.
 • Det som byggs finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället vissa krav på det som byggs.

Ändringar ska utföras varsamt, så att byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden beaktas. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar ska utgå från byggnadernas förutsättningar,

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Expeditionstider:
Stadsarkitektkontoret:
Mån - fre 09.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00
stadsarkitektavdelningen
@solvesborg.se


Nämndsekreterare
Magdalena Åkesson
Telefon: 0456-81 60 74
E-post: magdalena.akesson@solvesborg.se

Bygglovsärenden:
Stadsarkitektavdelningen
Telefontid mån-fre kl 09.00-12.00

Bygglovshandläggare Terese Nilsson-Karfwin
Telefon: 0456-81 63 66
E-post: terese.nilsson-karfwin@solvesborg.se

Bygglovshandläggare Vesna Stevic
Telefon: 0456-81 60 72
E-post: vesna.stevic@solvesborg.se

Byggnadsinspektör Niklas Haraldsson
Telefon: 0456-81 60 48
E-post: niklas.haraldsson@solvesborg.se

Lediga tomter: 
Monia Jönsson
0456-81 61 28 monia.jonsson@solvesborg.se

Länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-07-03 Ansvarig: Anders Isaksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »