Samhällsplanering

På Stadsarkitektavdelningen omsätts översiktsplaneringens intentioner till konkreta projekt genom upprättandet av detaljplaner. En detaljplan ger en samlad bild av markanvändningen och beskriver hur miljön avses förändras eller bevaras. I detaljplanen kan ambitioner om en vacker och välfungerande bebyggelse, sociala aspekter och främjande av ekonomisk och rationell byggproduktion tillgodoses. Allmänna intressen vägs mot enskilda intressen.

Planläggningen är ett lagarbete där kommunala organ med ansvar för olika delar i planprocessen och genomförandet samverkar. Detaljplanen ger en garanterad byggrätt åt fastighetsägaren under en viss tid, detaljplanens genomförandetid. Bygglovhanteringen blir rationell och snabb med liten risk för granntvister. Den som bygger får också ett bra och säkert underlag för sin projektering. Även genomförandet i övrigt blir effektivt genom att ansvar och kostnader klaras ut i planarbetet.

Kommunen ansvarar för planeringen och beslutar när och var en detaljplan ska göras. Oftast fattar kommunstyrelsen beslut om planläggning och uppdrar åt byggnadsnämnden att upprätta detaljplanen. Upprättandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen (PBL) för att berörda fastighetsägare och boende ska garanteras medborgarinflytande och rättssäkerhet samt för att beslutsunderlaget ska förbättras. En detaljplan kan upprättas med normalt eller enkelt förfarande. Enkelt planförfarande används då förslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens yttrande över översiktsplanen.

Översiktsplaner »

Detaljplaner »

Bygglov och bygganmälan »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Stadsarkitektavdelningen
Telefon: 0456-81 63 63, 66 
stadsarkitektavdelningen
@solvesborg.se
Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2011-03-07 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »